wo 31 oktober 2018

Circustheater van de bovenste plank! Compagnie Sacékripa uit Frankrijk. Geschikt vanaf 8 jaar.

PRIVACYVERKLARING - Cultuurcentrum De Breughel

Voor het Breese cultuurcentrum is de privacy van haar bezoekers, artiesten en partners belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Via deze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij hiermee omgegaan. Dit gebeurt in overeenstemming met de nieuwe privacy wet- en regelgeving genaamd ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook gekend als ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation).

Concreet betekent dit dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Wij geven om ons publiek en maken als culturele instelling graag werk van een kwaliteitsvolle klantenservice volgens de specifieke interesses en wensen van onze klanten. We nodigen u graag uit om uw klantgegevens steeds up to date te houden door ons op de hoogte te brengen van wijzigingen. Zo houden wij u op onze beurt op de hoogte van wat u belangrijk of interessant vindt!

I.    Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel ten behoeve van duidelijke en gerechtvaardigde doeleinden:

 • om een wettelijke verplichting na te komen (bv. het registreren van een betaling)
 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken (bv. het verwerken van aanvragen en bestellingen van goederen en diensten waaronder ticketing en zaalhuur)
 • voor het beheer van actieve klanten en orders
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door Cultuurcentrum De Breughel of haar culturele partners (bv. om een voorstelling in onze theaterzaal te kunnen bijwonen)
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bv. voor het afsluiten van een huurcontract)
 • voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en brochures wanneer u daarvoor toestemming gegeven heeft
 • voor het onderhouden van relaties of het voeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid

II.    Welke persoonsgegevens we verwerken
We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gaan er vertrouwelijk en discreet mee om.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om het cultuurcentrum in staat te stellen haar diensten te verlenen: voor de verwerking van ticket- en abonnementsaanvragen, het toewijzen van tarieven, voor toegangscontrole, om contact op te nemen in geval van een programmawijziging of annulatie, om een huurovereenkomst af te sluiten, om nieuwsbrieven, uitnodigingen of brochures toe te zenden en om in contact te treden met vrijwilligers, stagiairs en sollicitanten. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen die ons kan helpen om aangepaste diensten te leveren. Het staat u steeds vrij om contact op te nemen met het cultuurcentrum met vragen, beoordelingen of klachten; dit kan resulteren in de registratie van uw bericht en contactgegevens.

⇒ Overzicht persoonsgegevens die het cultuurcentrum verwerkt  

 • Identiteitsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht (om u op de juiste manier te kunnen aanspreken)
 • Geboortedatum* (nodig om kortingen toe te kennen aan min 26-jaringen en studenten)
 • Betalingsgeschiedenis
 • Bestellinggegevens en bestelgeschiedenis
 • Gegevens over uw deelname aan en aanwezigheid bij activiteiten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een ticketbestelformulier in te vullen of in telefonische of schriftelijke correspondentie te treden met ons.

* Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

⇒ Uitnodigingen op maat van uw interesses
Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree maakt gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Het is voor ons van ‘bestaansbelang’ om ons (potentieel) publiek op de hoogte te houden van ons programma. Vandaar dat we regelmatig informatie verzenden over het actuele programma, zowel op papier (thematische mailings, uitnodigingen en drukwerk via de post) als elektronisch (nieuwsbrieven, social media). U kan steeds in- en uitschrijven voor één of meerdere van onze promotiekanalen.

 • Wijzigingen in uw bestelling of in de programmatie (bv. locatiewissel, aanspreken van een wachtlijst, annulering van een voorstelling, wijziging van de cast)
 • Uitnodigingen voor bestaand of nieuw aanbod: op basis van een eerdere of toekomstige deelname aan het aanbod van het cultuurcentrum (tot enkele seizoenen geleden), wanneer u hiernaar gevraagd heeft of wanneer u een belangrijk contact bent voor de organisatie en werking van Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree
 • Seizoensbrochure: Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree brengt jaarlijks een papieren seizoensbrochure uit en verstuurt deze op eenvoudig verzoek
 • Elektronische nieuwsbrieven met het actuele podium- en niet-podiumaanbod

⇒ Publieksbeelden
Er kunnen sfeerbeelden van het publiek gemaakt worden tijdens activiteiten van het cultuurcentrum. De beelden kunnen gepubliceerd worden op onze website en op sociale media. Sporadisch kan u als toeschouwer herkenbaar zijn op één van de foto’s. U kan zich hiertegen verzetten door een mail te sturen naar cultuur@bree.be of door dit te melden aan een kassamedewerker tijdens uw bezoek.

III.    Hoe wij uw gegevens bewaren
Het grootste deel van de persoonsgegevens bewaart Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree in een beveiligd datacentrum in beheer van de leverancier van het gebruikte ticketsysteem. Deze leverancier kan in geen geval gebruik maken van uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij enkele kleinere datacentra in eigen beheer.
Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistische gegevens en archivering in het algemeen belang. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

IV.    Hoe wij uw gegevens beveiligen
Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

V.    Het verstrekken van gegevens aan derden
Persoonsgegevens die Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wij werken samen met een derde partij voor:

 • De hosting van onze website
 • De hosting van onze ticketingsoftware
 • De (gedeelde) ticketverkoop voor een lokale vereniging of een gezamenlijke communicatie-actie met een partnerorganisatie (sporadisch)

Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

VI.    Wat uw rechten zijn
De privacywetgeving geeft u volgende rechten:

 • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u in ons bezit hebben, welke dat zijn, op welke manier ze worden gebruikt en u kan er verder toelichting over krijgen;
 • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om ze aan te passen;
 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen er gehoor aan geven, tenzij er gerechtvaardigde gronden zij;
 • recht om vergeten te worden: u mag ons vragen uw gegevens te verwijderen.

Opgelet 1! een lokaal bestuur is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in een aantal gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing.

Opgelet 2! Indien u vraagt om nooit meer gecontacteerd te worden door het cultuurcentrum, weet dan dat u in dat geval ook geen servicemails of andere 'contactpogingen' ontvangt. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kan u hierdoor ontgaan. Dit heeft impact op een correcte en volledige dienstverlening.
U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens die u onderaan deze pagina vindt. U zal altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen 30 dagen weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Wil u geen postverzendingen meer ontvangen i.v.m. onze culturele uitstappen? Klik hier en wij verwijderen uw gegevens uit onze uitstappen-database.

VII.    Beperking van aansprakelijkheid
Alle op onze website weergegeven informatie is vatbaar voor wijzigingen. Alle informatie m.b.t. het eigen (niet-)podiumaanbod is gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door onze producenten en gezelschappen. Wijzigingen en typfouten zijn onder voorbehoud.

VIII.    Meldingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, indien u zicht wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief en/of voor brochures of uitnodigingen, indien u niet gefilmd of gefotografeerd wil worden tijdens uw bezoek in het cultuurcentrum, of indien u andere vragen hebt over het privacybeleid van Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree, vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

Als Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

IX.    Wijziging privacyverklaring
Cultuurcentrum De Breughel/AGB Bree kan deze privacyverklaring wijzigen conform de wetgeving en rekening houdend met de lokale situatie: Cultuurcentrum De Breughel verhuist in 2019 naar een nieuw huis en noemt vanaf dan Cultuurhuis De Zeepziederij. Deze privacyverklaring geldt tevens voor het nieuwe cultuurhuis, dat eveneens onder AGB Bree ressorteert.
Onderaan deze pagina staat steeds de datum en het versienummer. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.

X.    Contactgegevens
Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kan u steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

AGB Bree/Cultuurcentrum De Breughel
Kloosterstraat 13
3960 Bree
cultuur@bree.be
089 84 85 65

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit CBPL, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Meer informatie over privacy en GDPR kan u vinden op de website van de CBPL.

Versie: 24.05.2018 v1